لوگوی دانشگاه آتاتورک

اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه آتاترک – Atatürk YÖS 2021

اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه باشکنت – Başkent Üniversitesi YÖS 2021

آزمون یوس دانشگاه قاضی عثمان پاشا توکات – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi YÖS 2021

آزمون یوس دانشگاه تورگات اوزال مالاتیا – Turgat Ozal YÖS 2021

ثبت نام دانشگاه حاجت تپه – Hacettepe 2021