لوگوی دانشگاه قاضی
لوگوی دانشگاه استانبول
لوگوی دانشگاه ساکاریا
دانشگاه سالیک بیلیملر

دانشگاه سالیک بیلیملری

ege university logo

دانشگاه اگه (اژه)