دانشگاه کوچ ترکیه دانشگاھی خصوصی در شھر استانبول است که از اعطای تعدادی بورسیه تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای
علاقمندان به تحصیل در ترکیه خبر داده است که به شرح ذیل می باشد .

نام بورسیه : Koc University Graduate Scholarship 

کشور ارایه دھنده بورسیه : ترکیه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کوچ
مقطع تحصیلی ارایه شده :  کارشناسی ارشد ، دکترا

 

بورسیه دانشگاه کوچ ترکیه

 

 

رشته ھای تحصیلی :

 

 

 

امتیازات بورسیه:

 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

آخرین مھلت ثبت نام : 1399/03/10