دانشگاه کوچ ترکیه دانشگاھی خصوصی در شھر استانبول است که از اعطای تعدادی بورسیه تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای
علاقمندان به تحصیل در ترکیه خبر داده است که به شرح ذیل می باشد .

نام بورسیه : Koc University Graduate Scholarship 

کشور ارایه دھنده بورسیه : ترکیه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کوچ
مقطع تحصیلی ارایه شده :  کارشناسی ارشد ، دکترا

 

بورسیه دانشگاه کوچ ترکیه

 

 

رشته ھای تحصیلی :

 • Archaeology
 • Arts and architecture
 • Business
 • Business Administration
 • Computer Engineering
 • Economics
 • Engineering
 • Finance
 • Law
 • Law and Government
 • Management
 • Marketing
 • Mathematics
 • Medicine
 • Dentistry
 • Public Health
 • Political Science
 • Psychology
 • Science
 • Science and Math
 • Science and Technology
 • Engineering
 • Math
 • Social Sciences
 • Sociology

 

 

 

امتیازات بورسیه:

 • پوشش شھریه دانشگاه
 • پرداخت حقوق ماھانه مبلغ 1500 لیر برای مقطع ارشد و 3000 لیر برای مقطع دکترا
 • پرداخت ماھانه مبلغ 750 لیر برای اجاره مسکن و یا ارائه خوابگاه
 • بیمه درمانی
 • کمک ھزینه سفر
 • کارت تغذیه و ….

 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

 • سی وی
 • دو عدد توصیھ نامھ برای مقطع ارشد و سھ عدد توصیھ نامھ برای مقطع دکترا
 • TOEFL iBT 80/YDS/eYDS/YOKDIL for non-native English speakers
 • نمره آزمون آلس
 • نمره ازمون جی آر ای
 • آخرین مدرک تحصیلی ھمراه با ریز نمرات
 • انگیزه نامه و…

آخرین مھلت ثبت نام : 1399/03/10