اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه اسکی شهیر عثمان قاضی

 

شروع انتخاب رشته اول: 2024.06.24
4 تیر ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.06.28
8 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.12
22 تیر ماه 1403


شروع انتخاب رشته دوم: 2024.07.29
8 مرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.08.02
12 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.23
2 شهریور ماه 1403

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه بیتلیس:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.05.07
18 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.05.20
31 خرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.05.21

1 خرداد ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.01
11 تیر ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.12
22 تیر ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره:40 از 100)- دیپلم (حداقل نمره: 12)- SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه بوغازایچی:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.07.09
19 تیر ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.07.16
26 تیر ماه 1403

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه موعلا سیتکی کوچمان:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.06.03
14 خرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.06.28
8 تیر ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS- SAT- دیپلم (برای رشته های غیر پزشکی)

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه باتمان:

شروع انتخاب رشته: 2024.05.05
16 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.05.31
11 خرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.06.08
19 خرداد ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.09.01
11 شهریور ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.11.30
10 آذر ماه 1403

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS -SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه وان یوزونجی ییل:

 

شروع انتخاب رشته اول: 2024.07.01
11 تیر ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.07.26
5 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.12
22 مرداد ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.13
23 مرداد ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.09.06
16 شهریور ماه 1403


شروع انتخاب رشته دوم: 2024.09.11
21 شهریور ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.09.20
30 شهریور ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.10.04
13 مهر ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.10.07
16 مهر ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.10.18
27 مهر ماه 1403


آزمون های مورد قبول: TR-YÖS

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه مصطفی کمال:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.06.10
21 خرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.06.21
1 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.05
15 تیر ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه قاضی آنکارا:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.06.24
4 تیر ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.08.02
12 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.09
19 مرداد ماه 1403

 


آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره:400)- دیپلم (حداقل نمره: 18)

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه کارادنیز تکنیک:

 

شروع انتخاب رشته اول: 2024.06.03
14 خرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.06.28
8 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.03
13 تیر ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان (آنلاین): 2024.07.16-2024.07.04
14-26 تیر ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان (حضوری): 2024.12.31-2024.07.04
14 تیر ماه الی 11 دی ماه 1403

 


شروع انتخاب رشته دوم: 2024.07.23
2 مرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.07.31
10 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.02
12 مرداد ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان (آنلاین): 2024.08.14-2024.08.05
15-24 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان (حضوری): 2024.12.31-2024.08.05
15مرداد ماه الی 11 دی ماه 1403

 


شروع انتخاب رشته سوم: 2024.08.20
30 مرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.08.29
8 شهریور ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.09.03
13 شهریور ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان (آنلاین): 2024.09.13-2024.09.04
14-23 شهریور ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان (حضوری): 2024.12.31-2024.09.04
14 شهریور ماه الی 11 دی ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS -SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه آنادولو:

شروع انتخاب رشته اول: 2024.05.02
13 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.06.28
8 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.11
21 تیر ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.22-2024.07.16
26 تیر ماه الی 1 مرداد ماه 1403

 

اعلام لیست یدک: 2024.07.26
5 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان از لیست یدک: 2024.08.02-2024.07.29
8-12 مرداد ماه 1403شروع انتخاب رشته دوم: 2024.08.07
17 مرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.08.16
26 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.21
31 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.29-2024.08.26
5-8 شهریور ماه 1403

 

اعلام لیست یدک: 2024.09.04
14 شهریور ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان از لیست یدک: 2024.09.13-2024.09.09
19-23 شهریور ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS -SAT- دیپلم

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه هیتیت:

 

بازه انتخاب رشته اول: 2024.05.31- 2024.04.29
10 اردیبهشت ماه الی 11 خرداد ماه 1403

 

بازه اعلام نتایج: 2024.05.19- 2024.05.13
24-30 اردیبهشت ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان: 2024.05.31- 2024.05.20
31 اردیبهشت ماه الی 11 خرداد ماه 1403بازه انتخاب رشته دوم: 2024.06.14- 2024.06.03
14-25 خرداد ماه 1403

 

بازه اعلام نتایج: 2024.06.21- 2024.06.20
31 خرداد ماه الی 1 تیر ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان: 2024.06.28- 2024.06.24
4-8 تیر ماه 1403

بازه انتخاب رشته سوم: 2024.07.12- 2024.07.01
11-22 تیر ماه 1403

 

بازه اعلام نتایج: 2024.07.19- 2024.07.16
26-29 تیر ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.26- 2024.07.22
1-5 مرداد ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره برای رشته پزشکی: 400- سایر رشته ها: 350)- SAT

 

هزینه انتخاب رشته: 50 دلار

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه آنکارا سوسیال بیلیملر:

 

شروع انتخاب رشته اول: 2024.04.26
7 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.05.17
28 اردیبهشت ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.06.17
28 خرداد ماه 1403


شروع انتخاب رشته دوم: 2024.06.17
28 خرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.07.08
18 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.24
3 مرداد ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS -SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه چانکری کاراتکین:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.05.06
17 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.08.23
2 شهریور ماه 1403

 

اعلام نتایج اول: 2024.07.01
11 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج دوم: 2024.08.01
11 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج سوم: 2024.09.02
12 شهریور ماه 1403

 


آزمون های مورد قبول: TR-YÖS-دیپلم

اولویت پذیرش با یوس مرکزی خواهد بود.

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه بولو آبانت عزت بایسال:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.04.22
3 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته : 2024.05.05
16 اردیبهشت ماه 1403

 

بازه اعلام نتایج: 2024.05.10-2024.05.06
17-21 اردیبهشت ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.01
11 تیر ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.19
29 تیر ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: دیپلم (حداقل نمره: 17)

در این مرحله از انتخاب رشته، رشته های پزشکی- دندان پزشکی- مهندسی کامپیوتر- مهندسی مکانیک- معماری- حقوق- پرستاری و فیزیوتراپی را نمی توان انتخاب کرد.
انتخاب رشته متولدین قبل از سال 2000 و متقاضیانی که از دبیرستان فارغ التحصیل نشده اند، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

هزینه انتخاب رشته: 3250 لیر

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه آلانیا علاالدین کیقباد:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.08.31
10 شهریور ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.09.05
15 شهریور ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه ازمیر یوکسک تکنولوژی:

 

شروع انتخاب رشته اول: 2024.04.22
3 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته : 2024.05.10
21 اردیبهشت ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.06.06
17 خرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.05-2024.07.01
11-15 تیر ماه 1403

 

اعلام لیست یدک اول: 2024.07.11
21 تیر ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان از لیست یدک اول: 2024.07.19-2024.07.12
22-29 تیر ماه 1403

 

اعلام لیست یدک دوم: 2024.07.25
4 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان از لیست یدک دوم: 2024.08.01-2024.07.26
5-11 مرداد ماه 1403


شروع انتخاب رشته دوم: 2024.08.07
16 مرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.08.13
23 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.29
8 شهریور ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.09.06-2024.09.02
12-16 شهریور ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره: 300)

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه کوجاعلی:

 

شروع انتخاب رشته اول: 2024.07.29
8 مرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته : 2024.08.04
14 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.09
19 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.16-2024.08.12
22-26 مرداد ماه 1403


شروع انتخاب رشته دوم: 2024.09.02
12 شهریور ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته : 2024.09.08
18 شهریور ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.09.13
23 شهریور ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.09.20-2024.09.16
26-30 شهریور ماه 1403

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه سیرت:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.03.13
23 اسفند ماه 1402

 

پایان انتخاب رشته: 2024.04.14
26 فروردین ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.04.22
3 اردیبهشت ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.04.22
3 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.05.24
4 خرداد ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره: 40 از 100)- دیپلم (حداقل نمره: 12 از 20)- SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه اولوداغ:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.06.10
21 خرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.06.25
5 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.19
29 تیر ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان به صورت آنلاین: 2024.08.02-2024.07.22
1-12مرداد ماه 1403

 

اعلام لیست یدک: 2024.08.16
26 مرداد ماه 1403

 

بازه پیش ثبت نام قبول شدگان از لیست یدک به صورت آنلاین: 2024.09.02-2024.08.1929 مرداد ماه الی 12 شهریور ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS -SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه دوزجه:

 

بازه پیش ثبت نام: 2024.03.31-2024.03.18
28 اسفند ماه الی 12 فروردین ماه 1403

 

بازه انتخاب رشته: 2024.04.14-2024.04.02
14-26 فروردین ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.04.17
29 فروردین ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.01
11 تیر ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.31
10 مرداد ماه 1403


آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره برای رشته پزشکی: 450- رشته دارو: 425- رشته های مهندسی و معماری: 350)- SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه مرسین:

 

بازه انتخاب رشته اول: 2024.07.07- 2024.06.24
4-17 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.12
22 تیر ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.26- 2024.07.18
28 تیر ماه الی 5 مرداد ماه 1403بازه انتخاب رشته دوم: 2024.08.06- 2024.07.30
9-16 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.09
19 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.16- 2024.08.12
22-26 مرداد ماه 1403

بازه انتخاب رشته سوم: 2024.08.26- 2024.08.20
30 مرداد ماه الی 5 شهریور ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.29
8 شهریور ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.09.06- 2024.09.02
12-16 شهریور ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه نیده عمرحالیص دمیر:

 

بازه انتخاب رشته اول: 2024.05.10- 2024.04.29
10-21 اردیبهشت ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.05.24
4  خرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.06.28- 2024.06.24
4-8 تیر ماه 1403


بازه انتخاب رشته دوم: 2024.07.05- 2024.07.01
11-15 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.12
22 تیر ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.02- 2024.07.29
8-12 مرداد ماه 1403بازه انتخاب رشته سوم: 2024.08.11- 2024.08.05
15-21 مرداد ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.08.16
26 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.09.02- 2024.08.26
5-12 شهریور ماه 1403بازه انتخاب رشته چهارم: 2024.09.13- 2024.09.04
14-23 شهریور ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.09.20
30 شهریور ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان: 2024.10.04- 2024.09.30
9-13 مهر ماه 1403

 


آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره: 300)- SAT- دیپلم

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه بارتین:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.03.04
14 اسفند ماه 1402

 

پایان انتخاب رشته : 2024.03.17
27 اسفند ماه 1402

 

اعلام نتایج: 2024.03.22
3 فروردین ماه 1403

 

بازه پرداخت شهریه برای صدور برگه قبولی: 2024.03.31-2024.03.25
6-12 فروردین ماه 1403

 

صدور برگه قبولی: 2024.04.01
13 فروردین ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.19
29 مرداد ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.23
2 شهریور ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره: 200)- دیپلم (حداقل نمره: 11)- SAT (حداقل نمره:1000)

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه ساکاریا:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.05.15
26 اردیبهشت ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته : 2024.06.23
3 تیر ماه 1403

 

اعلام نتایج: 2024.07.23
2 مرداد ماه 1403

 

شروع ثبت نام قبول شدگان: 2024.07.29
8 مرداد ماه 1403

 

پایان ثبت نام قبول شدگان: 2024.08.08
18 مرداد ماه 1403

اعلام لیست یدک اول: 2024.08.13
23 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان از لیست یدک اول: 2024.08.16-2024.08.14
24-26 مرداد ماه 1403

 

اعلام لیست یدک دوم: 2024.08.20
30 مرداد ماه 1403

 

بازه ثبت نام قبول شدگان از لیست یدک دوم: 2024.08.23-2024.08.21
31 مرداد ماه الی 2 شهریور ماه 1403

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه عبدالله گل:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.01.15
25 دی ماه 1402

 

پایان انتخاب رشته: 2024.08.16
26 مرداد ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (حداقل نمره: 420)- SAT

اعلام تاریخ انتخاب رشته دانشگاه فنی خاورمیانه:

 

شروع انتخاب رشته: 2024.06.03
14 خرداد ماه 1403

 

پایان انتخاب رشته: 2024.07.14
24 تیر ماه 1403

 

آزمون های مورد قبول: TR-YÖS (قرار گرفتن در بین 5% برتر شرکت کنندگان این آزمون)- SAT

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.