دارای 11 دانشکده و 10 مرکز درمانی

تاسیس در سال 1993

تعداد دانشجویان 16000

دانشگاه باشکنت آنکارا