آزمون یوس دانشگاه تورگات اوزال مالاتیا – Turgat Ozal YÖS 2021

ثبت نام دانشگاه حاجت تپه – Hacettepe 2021

آزمون یوس دانشگاه سلجوق قونیه – Konya Selcuk YÖS 2021

mugla logo

آزمون یوس سیتکی کوچمان موغلا – Sitki Kocman YÖS 2021

kastamonu logo

آزمون یوس دانشگاه کاستامونو – Kastamonu YÖS 2021

آزمون YÖS دانشگاه آنادولو – Anadolu YÖS 2021