اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه باشکنت – Başkent Üniversitesi YÖS 2021

مورد تایید وزارت بهداشت.

جهت ثبت نام لینک زیر را تکمیل نمایید.