تاریخ آزمون:۱۹/۰۶/۲۰۲۱
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

تداخل با آزمون های یوس ۲۰۲۱ دانشگاه ارجیس(۱۴:۳۰)و  هارران(۱۴:۰۰)

سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.