طبق آخرین اطلاعیه اداره مهاجرت استانبول از تاریخ ۱۵ ژانویه(اوجاک) ۲۰۲۱ در مناطق اسنیورت و فاتیح با اجاره ملک (جهت اولین درخواست)اقامت داده نمی شود.
با خرید ملک و اقامت دانشجویی همواره اقامت داده می شود.

ترجمه ی خبر

درباره درخواست های اجازه اقامت
20.01.2021

در استانبول

-برای منطقه فاتح ؛ به استثنای درخواست های اقامت کوتاه مدت در محدوده بند (j) بند اول ماده 31 قانون شماره 6458 (برای اهداف سرمایه گذاری) و درخواست اجازه اقامت دانشجویی دانشجویان ثبت نام شده در دانشگاه های منطقه فاتح ؛

-برای منطقه اسنیورت ؛ به استثنای درخواست اجازه اقامت کوتاه مدت تحت بند (ب) همان ماده (برای اهداف غیر منقول) و درخواست اجازه اقامت دانشجویی دانشجویانی که در دانشگاه های Esenyurt ثبت نام کرده اند ، مشروط بر اینکه املاک و مستغلات در منطقه Esenyurt واقع شده باشد. در مورد به

اولین درخواست هایی که از 15.01.2021 در مناطق Esenyurt و Fatih ساخته شوند پذیرفته نمی شوند.

با احترام به عموم اعلام می شود.

İkamet İzni Talepleri Hakkında

15.01.2021

         İstanbul ilinde;

       -Fatih ilçesi için; 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Fatih ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere;

-Esenyurt ilçesi için; 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere;

Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15.01.2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.