آزمون اول دانشگاه کارابوک – karabuk YÖS 2021

آزمون اول

شروع ثبت نام

11 اردیبهشت 1400 – 2021/05/01

پایان ثبت نام

31 اردیبهشت 1400 – 2021/05/21

تاریخ برگزاری

6 خرداد 1400 – 2021/05/27

اعلام نتایج

11 خرداد 1400 – 2021/06/01

شروع انتخاب رشته

14 خرداد 1400 – 2021/06/04

پایان انتخاب رشته

17 خرداد 1400 – 2021/06/07

اعلام نتایج انتخاب رشته

19 خرداد 1400 – 2021/06/09

شروع ثبت نام قطعی

24 خرداد 1400 – 2021/06/14

پایان ثبت نام قطعی

26 خرداد 1400 – 2021/06/16