آزمون یوس دانشگاه مارمارا – Marmara YÖS 2021

تاریخ برگزاری 12/04/1400 – 2021/04/12

ساعت 14:00

شروع ثبت نام 23/01/1400 – 2021/04/12
پایان ثبت نام 14/03/1400 – 2021/06/04
اعلام نتایج 18/04/1400 – 2021/07/09
هزینه 400 لیر