آخرین مهلت ثبت نام:
Thursday, March 25, 2021
پنج شنبه، ۵ فروردین ۱۴۰۰

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با @FHZ_APPLY در ارتباط باشید

برای اخذ پذیرش بدون آزمون لطفا با شماره ی زیر از طریق واتساپ ویا تلگرام در ارتباط باشید:

https://wa.me/989022990934

کارشناسی

PROGRAMS PRICE (USD) FINAL PRICE

(After 15% Discount)

School of Pharmacy $            9,500 $                  5,440
School of Pharmacy

(English)

$            10,500 $                   5,950
School of Law $            9,500 $                   5,440
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
Nutrition and Dietetics $            6,500 $                   3,188
Speech and Language

Therapy

$            6,500 $                   3,188
Midwifery $            6,500 $                   3,188
Ergotherapy $            6,500 $                   3,188
Physiotherapy and

Rehabilitation

$            6,500 $                   3,188
Nursing $            6,500 $                   3,188
SCHOOL OF FINE ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE
Gastronomy and Culinary Arts (English) $            6,000 $                   2,975
Interior Architecture

and Environmental Design

$            7,400 $                   3,613
SCHOOL OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Psychology $            6,000 $                   2,975
Psychology (English) $            6,000 $                   2,975
International Trade

and Finance

$            6,000 $                   2,975
International Trade and Finance (English) $            6,000 $                   2,975
Management Information Systems $            6,000 $                   2,975
SCHOOL OF COMMUNICATION
Public Relations and

Advertising

$            6,000 $                   2,975
SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE
Politics and International

Relations (English)

$            6,000 $                   2,975

کاردانی

PROGRAMS PRICE (USD) FINAL PRICE

(After 15% Discount)

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES
Oral and Dental Health $ 3,250 $                         1,615
Operating Room Services $ 3,250 $                         1,615
Anesteshia $ 3,250 $                         1,615
Biomedical Device

Technology

$ 3,250 $                         1,615
Dental Prosthesis

Technology

$ 3,250 $                         1,615
Physiotherapy $ 3,250 $                         1,615
Dialysis $ 3,250 $                         1,615
First and Emergency Aid $ 3,250 $                         1,615
Radiotherapy $ 3,250 $                         1,615
Audiometry $ 3,250 $                         1,615
Opticianry $ 3,250 $                         1,615
Medical Laboratory

Techniques

$ 3,250 $                         1,615
Medical lmaging

Techniques

$ 3,250 $                         1,615
Health Tourism

Management

$ 3,250 $                         1,615
VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION
Constraction Technology $ 3,250 $                         1,615
Computer Programming $ 3,250 $                         1,615
Marketing $ 3,250 $                         1,615
Interior Design $ 3,250 $                         1,615
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE
Justice $ 3,250 $                         1,615

فرم ثبت نام