✅شروع ثبت نام:01/03/2021
یازده اسفند 1399

✅پایان ثبت نام:07/05/2021
هفده اردیبهشت 1400

✅✅تاریخ آزمون:22/05/2021
یک خرداد 1400 ساعت 10:30

✅اعلام نتایج اولیه آزمون:28/05/2021
هفت خرداد 1400

✅شروع انتخاب رشته:30/05/2021
نهم خرداد 1400

✅پایان انتخاب رشته:18/06/2021
بیست و هشت خرداد 1400

✅اعلام نتایج انتخاب رشته:28/06/2021
هفت تیر 1400

✅شروع تکمیل ظرفیت اول:03/08/2021
دوازده مرداد 1400

✅پایان تکمیل ظرفیت اول:06/08/2021
پانزده مرداد 1400

✅اعلام نتایج تکمیل ظرفیت:16/08/2021
بیست و پنج مرداد 1400

برای ثبت نام در این آزمون فرم زیر را تکمیل نمایید. 

سامانه ثبت نام یوس دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی
سال تحصیلی 2021-2020