فروش خدمت سربازی در سال : 1400در این مقاله در خصوص فروش خدمت سربازی در سال 1400
توضیحات لازم را ارائه کرده ایم. وضعیت خرید سربازی ، ۱۴۰۰طبق نظر کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسلامی مشخص شد. نمایندگان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰که ابتدا از طرف دولت به مجلس ارائه شد،
ایراداتی را وارد کردند که در کمیسیون تلفیق بررسی شد؛ بر این اساس به نظر میرسد، کلیات بودجه
اصلاح شده و به تصویب مجلس برسد.

فروش خدمت سربازی در سال 1400
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: طبق نظر کمیسیون تلفیق، فروش خدمت سربازی در
بودجه ۱۴۰۰لغو شد و بر اساس پیشنهاد نمایندگان، حداقل حقوق سربازان در سال آینده به یک میلیون و
۸۰۰هزار żخواهد رسید.
حسینعلی حاجی دلیگانی : تغŽرات مطلوبی در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، اما کافی نبود؛ هرچند که
سعی شد تغŽرات به صورتی باشد تا آثار آن در جامعه و مردم معین شود، اما تنها ۵۰درصد پیشنهادات
و اهداف نمایندگان در بودجه لحاظ شد.نمایندگان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰که ابتدا از طرف دولت به
مجلس ارائه شد، ایراداتی را وارد کردند که در کمیسیون تلفیق بررسی شد؛ بر این اساس به نظر میرسد،
کلیات بودجه اصلاح شده و به تصویب مجلس برسد. مهمترین تصمیم کمیسیون تلفیق در بودجه،
افزایش یارانهها در بودجه ۱۴۰۰بود که پس از گذشت ۱۰سال و بر اساس شناسایی وزارت رفاه این اتفاق
خواهد افتاد.
بازگشت قوانین فروش خدمت سربازی در سال 1400؛ درست است یا نه ؟ رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در شهریور سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بود که مشمولان
غایب منتظر اجرای دوباره طرح و برنامهای در آینده نباشند و هیچ راهی جز انجام خدمت سربازی وجود
ندارد. ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰بار دیگر شاهد قرار گرفتن سرفصل درآمدی جریمه زمان غیبت
مشمولان بودیم. دولت پیشبینی درآمد هزار میلیارد تومانی را از این محل داشته است. این سرفصل
معمولا به همان طرح خرید سربازی توسط مشمولان غایب اختصاص داشته است. این طرح در
سالهای قبل انجام شد و مشمولانی که بیش از ۸سال غیبت داشتند میتوانسند با پرداخت مبلغی بر
اساس مدرک تحصیلی خود اقدام به دریافت کارت معافیت سربازی کنند.

با این حال در نهایت با مخالفت اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همراه شد و سردار
موسوی رئیس این اداره طی مصاحبه هایی به پایان این طرح و عدم بازگشت آن اشاره کرد.

مخالفت ستاد کل با خرید خدمت و یا حذف سربازی
فروش خدمت سربازی در سال – 1400طی هفتهها و روزهایگذشته شاهد اظهارنظرهای مختلفی در
مورد فرآیند خدمت وظیفه و چگونگی انجام سربازی بوده و هستیم. آیا قرار است تغŽری در شیوه
سربازی اعمال شود؟کمیسیون امنیت مجلس طرحهای مختلفی را که نمایندگان مجلس مطرح میکنند
بررسی کرده و اگر به نتیجه رسید ستاد کل آنها را منتشر میکند؛ اما باید گفت ستاد کل نیروهای مسلح
با هر گونه خرید خدمت یا حذف سربازی یا پرداخت مبلغی به جای سربازی مخالف است چرا که این
موضوع را عادلانه نمیداند و ما با این موضوع به شدت مخالف هستیم.تمام این بحثهایی که این
روزها در جامعه و فضای مجازی منتشر میشود در دست بررسی است و باید گفت فقط به عنوان یک
فرضیه یا یک نظریه است؛ انشااالله هر وقت این مطالب بررسی کامل شد و کمیسیون امنیت به نتیجهای
رسید با توافق ستاد کل نیروهای مسلح به اطلاع عموم خواهد رسید.ذکر این نکته ضروری است که
مشمولان نباید به این موضوعات توجه نکنند چرا که این مطالب در حد یک اطلاعیه بوده و مشمولان
باید طبق روال همیشگی به ادامه تحصیل خود پرداخته و سپس به خدمت اعزام شوند؛ آنهایی هم که
لازم است به خدمت بروند اعزام می شوند.