آزمون یوس سیتکی کوچمان موغلا – Sitki Kocman YÖS 2021

شروع ثبت نام 18 فروردین 1400 – 2021/04/07
پایان ثبت نام 1 اردیبهشت 1400 – 2021/04/21
صدور کارت ورود به جلسه 17 اردیبهشت 2021/05/07
تاریخ برگزاری 28 اردیبهشت 1400 – 2021/05/18