اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه بولنت اجویت شهر زونگولداک برای سال تحصیلی 2022-2021

انتشار تاریخ آخرین مهلت ثبت نام تمام آزمون های یوس 2021 دانشگاه های ترکیه

لوگوی دانشگاه آتاتورک

اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه آتاترک – Atatürk YÖS 2021

اطلاعیه آزمون یوس دانشگاه باشکنت – Başkent Üniversitesi YÖS 2021

آزمون یوس دانشگاه قاضی عثمان پاشا توکات – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi YÖS 2021