اعلام زمان برگزاری آزمون یوس 2021 دانشگاه استانبول شهر استانبول

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه جراح پاشا شهر استانبول

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه ساکاریا شهر ساکاریا

اعلام زمان آزمون یوس 2021دانشگاه کارادنیز تکنیک شهر طرابزون

اعلام زمان یوس 2021 دانشگاه 19 ماییس