اعلام زمان برگزاری آزمون یوس 2021 دانشگاه استانبول شهر استانبول

رتبه بندی دانشگاه های خصوصی ترکیه بر اساس دانشکده ی دندان پزشکی

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه جراح پاشا شهر استانبول

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه ساکاریا شهر ساکاریا

فهرست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 22-2021

تاریخ شروع آموزش حضوری در دانشگاه ها