بازداشت فرد مرتبط با قتل مسعود مولوی در استانبول

فهرست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 22-2021

تاریخ شروع آموزش حضوری در دانشگاه ها

شروع دوباره ی قانون عدم تمدید اقامت های توریستی

uludag university logo

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه اولوداغ شهر بورسا

عدم برگزاری یوس 2021 ییلدیز تکنیک

کد سلامت (HES) برای ورود به برخی ادارات استانبول اجباری شد