بازداشت فرد مرتبط با قتل مسعود مولوی در استانبول

فهرست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 22-2021

uludag university logo

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه اولوداغ شهر بورسا

کد سلامت (HES) برای ورود به برخی ادارات استانبول اجباری شد